Regulamin Karty Podarunkowej

§ 1 Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki programu aktywacji i użytkowania Karty Podarunkowej Saturn (dalej zwanej również „Karta').
1.2 Wydawcą Karty Podarunkowej Saturn jest Saturn Planet Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 179, 02-222 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, pod numerem KRS 0000206770 (zwany dalej „Saturn').
1.3 Program Kart Podarunkowych Saturn jest prowadzony we wszystkich sklepach Saturn oraz na stronie internetowej Saturn pod adresem http://www.saturn.pl
1.4 Program Kart Podarunkowych Saturn rozpoczyna się dniu 10 lutego 2008 roku i trwa bezterminowo.
1.5 Użytkownik Karty Podarunkowej Saturn poprzez aktywację w sposób określony niżej Karty Podarunkowej Saturn oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.

 

§ 2. Ogólne informacje o Karcie Podarunkowej Saturn

2.1 Karta Podarunkowa Saturn jest plastikową kartą typu pre-paid, stanowiącą odpowiednik gotówki, wystawianą na okaziciela, umożliwiającą dokonywanie zakupu towarów z oferty handlowej Saturn w dowolnym sklepie Saturn na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2.2 W programie objętym niniejszym Regulaminem klienci Saturn mogą aktywować Karty Podarunkowe Saturn o wartości nie mniejszej niż 50 złotych oraz nieprzekraczającej wartości w wysokości 10 000 złotych.
2.3 Środki pieniężne odpowiadające stanowi konta Karty Podarunkowej Saturn nie podlegają oprocentowaniu
2.4 Karta Podarunkowa Saturn nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, instrumentem pieniądza elektronicznego, ani też kartą płatniczą.

 

§ 3. Zakup Karty Podarunkowej Saturn

3.1 Zakupu Karty Podarunkowej mogą dokonać zarówno klienci indywidualni jak i klienci instytucjonalni chcący dokonać płatności za pomocą przelewu bankowego.
3.2 Klienci indywidualni mogą dokonać zakupu Karty Podarunkowej bezpośrednio w dowolnym markecie Saturn dokonując płatności za pomocą gotówki, bonów towarowych Saturn lub innych akceptowalnych bonów, akceptowalnych kart płatniczych lub kredytowych, jak również innych Kart Podarunkowych Saturn.
3.3 Klienci instytucjonalni mogą dokonać zakupu Kart Podarunkowych bezpośrednio w dowolnym markecie Saturn lub poprzez wysłanie zamówienia na adres mailowy: pl.kartapodarunkowa@media-saturn.com dokonując płatności poprzez wykonanie przelewu bankowego.
3.4 Minimalna kwota zamówienia kart dla których realizowana jest dostawa za pośrednictwem kuriera na koszt wysyłającego wynosi 1000 złotych.

 

§ 4. Aktywacja Karty Podarunkowej Saturn

4.1 Warunkiem użytkowania Karty Podarunkowej Saturn jest aktywacja karty poprzez dokonanie wpłaty w kasie dowolnego sklepu Saturn w wysokości kwoty wybranej przez użytkownika Karty w granicach określonych w pkt. 2.2 niniejszego Regulaminu lub poprzez dokonanie przelewu bankowego za zakupione Karty Podarunkowe w wysokości kwoty wybranej przez użytkownika Karty w granicach określonych w pkt. 2.2 niniejszego Regulaminu.
4.2 Karta Podarunkowa Saturn może zostać w okresie jej ważności ponownie (wielokrotnie) doładowana w kasie dowolnego sklepu Saturn do wysokości wybranej przez użytkownika Karty, w granicach określonych w pkt. 2.2 niniejszego Regulaminu.
4.3 Karta zachowuje ważność przez okres pięciu lat od dnia jej ostatniego użycia (aktywacja, kolejne zasilenie konta lub ostatnia płatność dokonana Kartą). Okres ważności Karty nie może zostać przedłużony.
4.4 Użytkownik Karty Podarunkowej Saturn może dokonać opłaty aktywacyjnej lub kolejnego zasilenia konta Karty za pomocą gotówki, bonów towarowych Saturn lub innych akceptowalnych bonów, akceptowalnych kart płatniczych lub kredytowych, jak również innych Kart Podarunkowych lub poprzez wykonanie przelewu bankowego.
4.5 Aktywacja lub kolejne zasilenie Karty Podarunkowej Saturn nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych.
4.6 Użytkownik Karty Podarunkowej Saturn jest zobowiązany do poinformowania kolejnego użytkownika, któremu przekazuje Kartę, informacji, że Karta może być zrealizowana wyłącznie w sklepach Saturn, nie podlega wymianie na środki pieniężne oraz posiada termin ważności, po którym nie może być zrealizowana (pkt. 4.3 niniejszego Regulaminu)

 

§ 5. Zasady użytkowania Karty Podarunkowej Saturn

5.1 Karta Podarunkowa Saturn może być realizowana wyłącznie po jej aktywacji, we wszystkich sklepach Saturn biorących udział w programie.
5.2 Karta Podarunkowa Saturn wystawiana jest na okaziciela. Realizacja Karty Podarunkowej Saturn przez jej użytkownika stanowi ważną transakcję nawet w wypadku, gdy wejdzie on w posiadanie Karty w sposób nieuprawniony.
5.3 Poza przypadkami, o których mowa w pkt 6.4 niniejszego Regulaminu, Karta nie podlega wymianie na środki pieniężne.
5.4 Płatność Kartą Podarunkową Saturn następuje w trakcie okazania Karty w kasie sklepu Saturn. W momencie nabycia przez użytkownika Karty towarów pozostających w ofercie handlowej Saturn, saldo Karty Podarunkowej Saturn zostanie pomniejszone o kwotę ceny należnej Saturn za sprzedane towary.
5.5 W przypadku, gdy środki znajdujące się na Karcie Podarunkowej Saturn nie wystarczą do zapłacenia pełnej kwoty należnej za nabyty towar, użytkownik Karty może pokryć różnicę innym środkiem płatniczym.
5.6 W przypadku zwrotu towarów nabytych przy użyciu Karty Podarunkowej Saturn, przeprowadzonej na podstawie ogólnych warunków sprzedaży towarów obowiązujących w Saturn, zgodnie z wyborem użytkownika saldo Karty użytkownika zwracającego towary zostanie powiększone o kwotę odpowiadającą cenie towarów podlegających zwrotowi.
5.7 Użytkownicy Kart Podarunkowych Saturn mogą sprawdzać stan konta swoich Kart na specjalnej stronie internetowej serwisu Saturn pod adresem http://www.saturn.pl po wpisaniu we właściwe pole numeru Karty oraz podaniu kodu znajdującego się na rewersie Karty pod zdrapką.
5.8 Użytkownicy Kart Podarunkowych Saturn mogą również uzyskać informację, co do stanu konta swoich Kart w kasach dowolnego sklepu Saturn. Ponadto saldo Karty jest umieszczone na paragonie fiskalnym każdej transakcji zawieranej przy pomocy Karty Podarunkowej Saturn.
5.9 Karty Podarunkowej Saturn można używać wyłącznie w sklepie Saturn.

 

§ 6. Odpowiedzialność Saturn i reklamacje związane z Kartą Podarunkową Saturn

6.1 Saturn nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe Saturn, które zostały utracone lub uszkodzone po ich wydaniu nabywcy.
6.2 Saturn nie umożliwia nabywcy czy użytkownikowi Karty Podarunkowej Saturn zgłoszenia zastrzeżenia czy zablokowania Karty.
6.3 W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Podarunkowej Saturn, jej użytkownikowi nie przysługują wobec Saturn żadne roszczenia.
6.4 W przypadku braku technicznej możliwości realizacji Karty Podarunkowej Saturn, w szczególności: niemożności uzyskania połączenia z systemem informatycznym obsługi Kart, czy uszkodzenia Karty w stopniu uniemożliwiającym odczytanie zapisanych na niej danych, uprawnieni pracownicy Saturn mogą, po weryfikacji salda Karty na specjalnej stronie internetowej serwisu Saturn pod adresem http://www.saturn.pl, wypłacić użytkownikowi Karty gotówką kwotę odpowiadającą stanowi Karty. W takim przypadku dana Karta Podarunkowa Saturn zostanie unieważniona.
6.5 Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi Saturn będą rozpatrywane przez Wydawcę w drodze pisemnej w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez użytkownika Karty. Reklamacje związane z Kartami mogą być składane w punktach obsługi klienta sklepów Saturn lub listownie na wskazany wyżej adres siedziby Saturn.

 

§ 7. Postanowienia końcowe

7.1 Saturn zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie bez podawania przyczyny. O zmianach użytkownicy Kart zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem w ogłoszeniach umieszczonych we wszystkich sklepach Saturn oraz na stronach internetowych serwisu Saturn pod adresem http://www.saturn.pl.
7.2 Saturn zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia programu wydawania Kart Podarunkowych Saturn w każdym czasie bez podania przyczyny. O zawieszeniu lub zakończeniu programu użytkownicy Kart zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem, w sposób określony w pkt 7.1 niniejszego Regulaminu. Użytkownicy Kart Podarunkowych Saturn nabytych do dnia zawieszenia lub zakończenia programu będą mogli realizować je na dotychczasowych warunkach.
7.3 Niniejszy Regulamin jest dostępny we wszystkich sklepach Saturn oraz na stronach internetowych serwisu Saturn pod adresem www.saturn.pl
7.4 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 11 grudnia 2012 roku.


powrót

pixel