Kodeks zasad korporacyjnych (compliance)Owocna współpraca w ramach grupy Saturn opiera się w pierwszym rzędzie na naszych podstawowych
wartościach, stosowanych na co dzień i będących przykładem dla innych. Warunkiem utrzymania takiej
atmosfery wzajemnego zaufania jest uczciwość, wiarygodność oraz nienaganne pod względem
finansowym, prawnym i etycznym zachowanie każdego pracownika w codziennej pracy. Tylko w ten
sposób będziemy mogli wspólnie cieszyć się z sukcesu.

Nasze konsekwentne działanie zgodnie z tymi podstawowymi wartościami oraz obowiązującymi
przepisami prawa gwarantuje osiągnięcie ambitnego celu jakim jest pozostanie liderem rynku. Nasze
rozwiązania są szybkie i proste, albowiem będąc dużym przedsiębiorstwem działamy w grupie Saturn
w sposób uporządkowany, ale bez biurokracji. Wspólnie realizujemy cele grupy Saturn. Z tego względu
sukces przedsiębiorstwa ma pierwszeństwo przed interesami poszczególnych osób. Kroczymy tą drogą
konsekwentnie i świadomi przyjętych przez nas wartości.

We wspólnym interesie każdego z nas chcemy mieć pewność, że wartości obowiązujące w naszym
przedsiębiorstwie będą przestrzegane i realizowane. Przejrzysta i zrozumiała komunikacja umożliwi
podejmowanie swobodnych działań, ukierunkowanych na osiągnięcie sukcesu. Opierając
się na wartościach naszego przedsiębiorstwa opracowaliśmy Kodeks „Styl i praktyka”, który obowiązuje
wszystkich pracowników grupy Saturn.

Kodeks „Styl i praktyka” ma być narzędziem umożliwiającym orientację w sytuacjach zdarzających
się w naszej codziennej pracy i stanowić ogólne ramy dla wytycznych opracowanych w danym kraju,
odzwierciedlających lokalną specyfikę i zwyczaje biznesowe w zgodzie z regulacjami prawnymi
obowiązującymi w poszczególnych krajach. Mając na względzie uczciwość działań w ramach naszego
przedsiębiorstwa, nie tylko czujemy się związani Kodeksem „Styl i praktyka”, lecz stosujemy
go w codziennym życiu.

Kto nadużywa swojej pozycji dla własnych korzyści, na korzyść osoby trzeciej lub na szkodę grupy Saturn
i tym samym narusza ducha niniejszych wytycznych lub podstawowe wartości obowiązujące w naszym
przedsiębiorstwie lub działa wbrew innym przepisom wewnętrznym lub regulacjom prawnym, może być
pewien, że naruszenie takie będzie ścigane, a osoba winna zostanie ukarana. W tym zakresie nie będzie
żadnych różnic – zasada ta dotyczy każdego pracownika w ten sam sposób.
Każdy z nas ponosi odpowiedzialność za znajomość i przestrzeganie wszystkich istotnych przepisów,
wytycznych i innych regulacji. W zakresie związanych z tym pytań stosujemy naszą sprawdzoną filozofię
otwartych drzwi – zawsze pytamy naszych przełożonych lub Inspektora do spraw Zasad Korporacyjnych
(„Compliance Officer”)


powrót

pixel